MOHOSZ VÁLASZTMÁNY: EGYSÉGESÍTÉS, MINIMUMFELTÉTELEK
  admin admin Dátum -  04-02-2017 20:48 04-02-2017 20:48 2035  megnyitás 2035 megnyitás
printer

A márciusi, majd a májusi választmányi ülés után idén már a harmadik alkalommal, november 11-én ismét sor került a magyar horgászok legmagasabb képviseleti fórumának ülésére. Ezúttal kiemelt jelentÅ‘ségű kérdés, a szervezeti működési és hozzájárulási feltételek, a horgászokat terhelÅ‘ befizetések egységesítése és átláthatósága volt a fÅ‘ téma, de számos más jelentÅ‘s kérdésben is döntöttek a jelenlévÅ‘k.


mohosz_valasztmany.jpg


A napirendek között elsÅ‘ként minisztériumi kitüntetésekrÅ‘l hangzott el tájékoztató, mely témáról külön számolunk be. Ezt követÅ‘en dr. Szűcs Lajos elnöknek az elmúlt idÅ‘szakban végzett munkáról és a határozatok végrehajtásáról szóló elnöki beszámolójára került sor. A MOHOSZ Választmánya dr. Dérer István elnökhelyettes elÅ‘terjesztésére 2016.11.01-i hatállyal elfogadta az Alhaszonbérleti ÁSZF (ÁSZF I.) 1. sz. módosítását, majd külön határozattal jóváhagyta, hogy a 2017. évi alhaszonbérleti díj összege a haszonbérleti díj összegének 100%-ában kerüljön megállapításra azzal, hogy az ÁSZF-ben meghatározott külön költségek viselése az alhaszonbérlÅ‘k feladata. Ezután került sor a 2016. évi összevont MOHOSZ területi jegyek bevételeinek elosztásáról, valamint a 2017. évi országos, dunai és tiszai összevont MOHOSZ területi jegyek típusairól, érvényességérÅ‘l és feltételrendszerérÅ‘l, az ajándékutalványok rendszerérÅ‘l, valamint a különbözÅ‘ jegytípusok bevételeinek felhasználásáról illetve elosztásáról szóló elÅ‘terjesztésre és annak elfogadására, mely témát a jegyrendszer tekintetében korábban már külön cikkben részleteztünk, illetve most is részletezünk.


A több hónapos elÅ‘készítés, a korábbi munkacsoporti egyeztetések után az elnök által elÅ‘terjesztett, az átlátható működés és a horgászok minÅ‘ségi kiszolgálása érdekében meghatározandó tagszervezeti működési minimumról, valamint az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) bevezetésérÅ‘l szóló napirendek és azok jelentÅ‘s többséggel, de nem vita nélkül történt elfogadása túlzás nélkül történelmi jelentÅ‘ségűnek minÅ‘sülhet a szövetségi élet tekintetében. A számos szervezet számára önkorlátozást is igénylÅ‘ döntés ugyanis fokozatosan elÅ‘nybe helyezi a horgászoknak minÅ‘ségi szolgáltatást nyújtó tagszövetségeket, a vízkezelÅ‘-, illetve aktív, valódi programokat szervezÅ‘ tagszervezeti tagegyesületeket. A Választmány egyetértett azzal, hogy középtávon szükséges a tagszövetségek területi illetékességének vízrendszerekhez való, átfedésektÅ‘l mentes kiigazítása, valamint egyben következményként azok számának ésszerű csökkentése. Illetékességi területként elsÅ‘ körben a tagszövetség székhelye szerinti megye területe, valamint minden olyan szomszédos megye területe került megállapításra, ahol a tagszövetséghez tartozó legalább öt egyesület rendelkezik székhellyel 2016.11.01-jén. A Választmány határozata alapján a tagszövetségek 2017.01.01-tÅ‘l - kizárólag minden év január elsÅ‘ napjával - meglévÅ‘, vagy új egyesületet csak a jelenlegi illetékességi területükrÅ‘l és az azzal szomszédos megyék területérÅ‘l vehetnek fel tagjaik sorába. E körben sem vehetÅ‘ fel a MOHOSZ elÅ‘zetes és írásos engedélye hiányában olyan horgászegyesület, melyet más tagszövetség kizárt, nem rendelkezik legitim vezetéssel, köztartozása van, illetve ha más tagszövetséggel, vagy a MOHOSZ szervezetével a pénzügyi elszámolása nem rendezett. Szintén megszavazásra került, hogy a halgazdálkodási hasznosítói (vízkezelÅ‘i) jogosítvánnyal nem rendelkezÅ‘ működÅ‘, vagy új horgászegyesület az egyéb feltételek teljesülése esetén is csak a MOHOSZ elÅ‘zetes és írásos engedélye alapján vehetÅ‘ fel tetszÅ‘leges tagszövetségbe, vagy vehetÅ‘ át más tagszövetségbe. A küldöttek elfogadták és egyben 2017.01.01-i hatállyal végrehajtásra elÅ‘írták a részletesen meghatározott, a MOHOSZ weblapján a határozat mellékleteként közzétett tagszövetségi működési minimumfeltételeket.


A szervezetkorszerűsítéshez kapcsolódóan a Választmány 2017.01.01-tÅ‘l egyidejűleg jóváhagyta a korábbi tagdíj-hozzájárulás fizetési kötelezettséget kiváltó egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) bevezetését, egyben annak 2017. évi általános mértékét valamennyi horgász esetében 2.000 Ft összegben, kedvezményes mértékét 1.000 Ft összegben határozza meg azzal, hogy a megállapított mértékektÅ‘l a tagszövetségeknek sem negatív, sem pozitív irányba eltérni nem lehet. Az ESZH kedvezményezettek személyi körét a 70 éven felüliekre, az egyesületi tagsággal rendelkezÅ‘ ifjúsági területi engedélyesekre, a Hhvtv. 41. § szerinti, igazoltan fogyatékkal élÅ‘kre (mint díjmentes állami horgászjegyre jogosultakra), valamint a hölgyekre határozták meg azzal, hogy a kedvezményt minden, a feltételnek megfelelÅ‘ személynek alanyi jogon, mérlegelés nélkül biztosítani kell. Jóváhagyásra került, hogy kettÅ‘s, vagy többes egyesületi tagságnál az ESZH megfizetése érvényesen csak egy, az elsÅ‘ éves tagi jogviszony-megújítás alkalmával írható elÅ‘, így a tárgyi befizetést a horgászigazolványba beragasztott bélyeggel igazoló horgász egy évben csak egy ESZH befizetésére kötelezett.


A Választmány megállapította, hogy az ESZH 2017. évi tagszövetségeket megilletÅ‘ költséghányada az általános mérték alkalmazásakor 1.350 Ft, a kedvezményes mérték alkalmazásakor 650 Ft, a MOHOSZ költséghányada az általános mérték alkalmazásakor 650 Ft, a kedvezményes mérték alkalmazásakor 350 Ft. A MOHOSZ a teljes költséghányadi bevétele terhére 50 Ft/fÅ‘ mértékben központi támogatási célalapot is fog képezni, melyet belsÅ‘ pályázati alapon, kizárólag tagegyesületi, tagszövetségi rendezvényi és vis maior támogatásra, valamint az utánpótlás-neveléssel összefüggÅ‘ dologi kiadások támogatására lehet majd felhasználni. Ez az eddigi közvetlen tagszövetségi, egyesületi támogatások mintegy tízszerese.


Az elÅ‘terjesztéshez kapcsolódóan dr. Dérer István elnökhelyettes elmondta, hogy mivel a tapasztalatok okán a legtöbb horgász a részletes tájékoztatás hiányában nem tudja, hogy éves befizetése milyen jogcímekbÅ‘l áll elÅ‘ és ezek a részösszegek hol és mire hasznosulnak, így a Szövetségi Iroda a MOHOSZ weblapján közzétette a sporthorgászat horgászt terhelÅ‘ fÅ‘bb költségeinek áttekintését tartalmazó táblázatot is. LSD ITT!


Végül a Választmány elfogadta a Magyar Horgász 2017. évi elÅ‘fizetÅ‘i kampányáról és az annak indításáról szóló beszámolót, valamint a 2016.12.12-tÅ‘l valamennyi tagszövetségnél megkezdÅ‘dÅ‘ 2017. évi egységes állami horgászokmány-, ESZH bélyeg-, összevont (országos) területi jegy és az annak kiváltására jogosító ajándékutalvány értékesítés, valamint a 2016. évi végelszámolás és a 2017. évi elszámolások rendszerérÅ‘l szóló tájékoztatást. Az év utolsó, részben ünnepi választmányi ülésére december 9-én kerül sor, ekkor számos újabb elÅ‘terjesztés vár megtárgyalásra, kiemelten a horgászok egységesülÅ‘ kiszolgálása, információs lehetÅ‘ségeik szélesítése, valamint a halállományok védelme érdekében.Forrás:mohosz.hu